Nieuws

Opzeggen Lidmaatschap Bestuursbesluit d.d. 13-06-2019

Aan de leden die hun lidmaatschap na 31 mei 2019 hebben opgezegd,

In de bestuursvergadering van donderdag 13-06-2019 hebben we uitgebreid de voor en tegens besproken omtrent het onderwerp: Hoe om te gaan met leden die hun lidmaatschap beëindigen na 31 mei? 

Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen om ons te houden aan de statuten van de vereniging.
Als bestuur zijn wij aangesteld om deze regels te hanteren. Elk jaar weer kunnen wij dezelfde discussie met de leden voeren. Dat willen wij niet omdat de regels duidelijk zijn. Iedereen heeft wel weer zijn of haar reden waarom zijn of haar situatie nou net anders is dan de anderen en er onderuit wil komen om de contributie voor nog een jaar te betalen. Helaas is het niet anders.
Dat deze beslissing zuur is voor jullie begrijpen wij zeker. 


Dit zijn de artikelen uit de statuten die hiervoor van toepassing zijn. 

Artikel 5 lid 7. De leden zijn gehouden:----------- 
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;-- 

Artikel 7 lid 5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaalde, slechts---------­ 
geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een-------------------­ 
opzeggingstermijn van vier weken . ----------------------------------------------------------------­ 

Artikel 13 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd, tenzij het bestuur, in specifieke gevallen redenen ziet van deze verplichting af te wijken. 

Dit houdt in dat jullie de contributie verschuldigd zijn voor het seizoen 2019-2020. De overschrijving is ingevoerd in sportlink met een financiële blokkade. Deze blokkade blijft 3 jaar in sportlink staan. Als de verschuldigde contributie is voldaan zal de financiële blokkade opgeheven worden en kun je voor je nieuwe vereniging uitkomen. 

De contributie bedraagt voor het seizoen 2019-2020 € 169,-(en de eventueel nog verschuldigde contributie van het afgelopen seizoen).

Met vriendelijke groeten, 

Henri Schulting 
penningmeester@drenthina.nl 
tel. : 06 – 53 33 84 64