Contact Leiders / Trainers

SENIOREN
Heren Senioren 1:
Hoofdtrainer:                                
Peter Timmer                               
Assistent Trainer:
Bas Boersma

Leider:
Jaap Glazenburg
06-15007946
jaglazenburg@ziggo.nl

Heren Senioren 2:
Trainer:
Cees Spaans
Pascal de Jonge
06-46183267
pascalthuis@live.nl
Leider:
Jordy Robben
06-52093117

Heren Senioren 3:
Leider:
Peter Geleijnse
06-30387904

Heren Senioren 4:
Leiders:
Bauke Dalstra
06-15384988
Bernard Hartsuiker
06-48139374
gelsenkirchen04@msn.com
 
DAMES
Dames Senioren 1:
Trainer:
Christiaan Klinkhamer
06-23393584
 
Leider:

Dames Senioren 2:
Trainer:
Christiaan Klinkhamer
06-23393584

JEUGD
Hoofd Jeugdopleiding vv Drenthina:
Mark Lubberts
hoofdjeugdopleiding@drenthina.nl
 
COÖRDINATOR JO17 t/m JO19 
Rienk Gernaat (interim)
06-12520158
 
JO19-1
Trainer: 
Richard Rappard
06-53317208
richard.rappard.rr@gmail.com

Leider:
Siepko Klasens
06-25231572
siepkoklasens@outlook.com
 
JO19-2
Trainers en Leiders:
Pascal Vugteveen
06-51458171
phvugteveen@gmail.com

Willy Mulder
06-36403276
w.mulder54@home.nl
J017-1
Trainers en Leiders:
Denny Mensing
06-14391421
d.mensing@drenthecollege.nl

Dick Wiegers
06-53214712
famwiegers7822eg@gmail.com

Coördinator Jeugd JO12 t/m JO15:
Vincent Kloeze
06-43056486

JO15-1
Trainers:
Jasper Hostede
06-41997542
jasperhofstede19@gmail.com

Ivar Drent
06-25503434
ivardrent@gmail.com

Leider: VACANT

J015-2
Trainers:
Timon Rozeveld
06-41515541
trozeveld@gmail.com
Ivar Drent
06-25503434
Leider: VACANT
 
J013-1
Trainers en Leiders:
Harold de Groote
06-22310690
harson30@hotmail.nl

Henk Oost
06-14849046
 
JO13-2
Trainers/leiders:
Maarten Seuter
06-21969861
Rick Waalwijk
06-22666874
 
JO12-1
Trainer:
Vincent Kloeze
06-43056486
 
Leider: vacant
 
Coördinator Jeugd JO08 t/m JO11: 
Henk Oost
06-14849046
J011-1
Trainers/Leiders:
Roy Spreeuwers
06-14367436

Hugo Kamp
06-22222445
 
J011-2
Trainer/Leider:
Jan Stoorvogel
 
JO10-1
Trainers/Leiders:
Pascal Bijkerk
06-15053550
Nando Fietje
06-53319223

JO10-2
Trainers/leiders:
Maurice Niks
06-24586131

Leon Niehof
06-39117062
leonniehof@hotmail.com

JO10-3
Trainer/Leider:
Jeroen Hageman
06-30867076
hageman243@hotmail.com
Trainer:
Marcel Wittendorp
06-15057903

J010-4
Trainer:
Domenico Meloni
06-26534230
Leider:
Els Gernaat
06-14054378
elsgernaat@gmail.com
 
J09-1
Trainers:
Bastin Panneman
06-12559366
Harm Bruning
06-53416125
Leider:
Peter Vrielink
06-29126377
 
J09-2
Trainers en Leiders:
Rene Hendriks 
06-15339638
r.hendriks@oim.nl

Peter Schulte (ma)
06-52036727
 
Gerrit Denekamp (woe)
06-51835551
 
J09-3
Trainer en Leider:
Richard in't Veld
06-53740845
richardintveld@hotmail.com

J09-4
Trainers:
Hendrik Freling
06-16850900
 
Maurice van der Scheer
06-57899039
Leider: Vacant

J08-1
Trainers en Leiders:
Mike Wennink
06-4201864
mr_wennink@hotmail.com

Richard Koningsteijn
06-13536257
richardkoningstein@outlook.com

J08-2
Trainer:
Harm Bruning
06-53416125
 
Leiders:
Linda Schipper
06-52602509
linda.schipper@ziggo.nl

Bianca Snijders
06-54603798
nandofietje@home.nl

Coördinator JO7: Michel Benjamins 
06-15550372

J07-1

Trainers:
Isa Rappard
06-33081392
richard.rappard.rr@gmail.com

Manouk Rappard
06-26037174
manoukrappard@hotmail.com

Leider:
Michel Benjamins
06-15550372
Algemeen coördinator:
Truus Busscher
06-38217210
g-voetbal@drenthina.nl
 
G-1
Trainer/Leider: 
Henk Busscher
06-52199791
henkbusscher613@hotmail.com
 
G-2
Leider: 
Truus Busscher
06-38217210
truusjek@hotmail.com
 
Coördinator scheidsrechter zaken:
Gerard Rolfes
06-41636035